X.ó.t xa c.ả.nh 2 đ.ứ.a trẻ ôm ả.nh th.ờ của mẹ về với ông bà ngoại

Mẹ m.ấ.t vì t.a.i n.ạ.n. Nó và em đ.ê.m nào cũng n.ằ.m ô.m áo mẹ kh.ó.c. Bố nó m.ắ.ng:

– 2 đ.ứ.a có ngủ ngay đi không để t.a.o còn ngủ, mai t.a.o còn đi làm l.ấ.y t.i.ền n.u.ôi b.ọ.n bay chứ không thì ch.ế.t đ.ó.i c.ả l.ũ bây giờ.

– Bố ơi… mẹ đâu… Bố tìm mẹ về cho con đi.

Đ.ứ.a em trai mới 2 t.u.ổi g.à.o lên n.ứ.c n.ở. Bố nó lại qu.á.t:

– Về làm sao được, cái th.ằ.ng s.a.y r.ư.ợu nó làm mẹ bay m.ấ.t rồi. Mà cũng t.ạ.i mẹ bay không nghe lời t.a.o, c.ứ c.ố g.ắ.ng làm về m.u.ộn để l.ấ.y t.i.ền làm thêm làm gì. Gi.ờ “b.ỏ đi” để lại 2 đ.ứ.a bay cho t.a.o g.á.nh, kh.ổ th.â.n t.a.o thôi. Thôi ngủ ngay đi không t.a.o cho ăn r.o.i…

Đ.ứ.a em v.ẫ.n th.ú.t th.í.t, nó s.ợ bố đ.á.nh thật nên ô.m ch.ặ.t lấy em: “Em ngoan ngủ đi chị th.ư.ơng, ngủ đi em”. T.ừ hôm sau bố v.ơ hết qu.ầ.n á.o của mẹ mang đi đâu ấy, chị em nó không còn á.o của mẹ để ô.m h.à.ng đêm nữa, ch.ỉ biết ô.m ch.ặ.t l.ấ.y nhau v.ừ.a kh.ó.c v.ừ.a ngủ thôi.

Mẹ nó m.ấ.t được ch.ừ.ng n.ử.a năm thì bố nó l.ấ.y vợ mới. Lúc dì về nó thấy cái b.ụ.ng gì đã n.ổ.i lên khá t.o kiểu như người có b.ầ.u. Bố nó v.ẫ.n đi làm để chị em nó ở nhà với dì. Hôm dì cho ăn cơm, hôm ăn cháo, ăn mì tôm… Có hôm dì ngủ quên thì chị em nó n.h.ị.n.

Hôm ấy r.õ r.à.ng dì th.ứ.c, dì mua đ.ồ về ăn nhiều lắm nhưng dì ăn xong th.ừ.a dì cho con ch.ó ăn h.ế.t rồi đ.ó.ng c.ử.a ngủ. Em nó đ.ó.i không chịu được c.ứ kh.ó.c đòi chị cho ăn, th.ư.ơng em nó g.õ cửa gọi vợ mới của bố:

– Dì ơi dì d.ậ.y n.ấ.u cơm cho chị em con ăn với, em đ.ó.i kh.ó.c n.ã.y gi.ờ dì ơi.

– T.iề.n đâu mà cơm nước cho chúng m.à.y hả? T.i.ền t.a.o phải để dành nuôi con t.a.o chứ. Muốn ăn t.ự b.ế nhau ra đường mà k.i.ếm ăn, t.a.o không h.ầ.u được mãi đâu. Về ông bà ngoại m.à.y nuôi.

Bấm vào đây để ủng hộ

Dì nh.é.t qu.ầ.n á.o của chị em nó vào cái t.ú.i rồi k.é.o t.a.y đ.u.ổi nó ra ngoài. Nó s.ợ quá không d.á.m vào gọi dì nữa. Em thì đ.ó.i nên c.ứ kh.ó.c, nó chạy tới b.ồ.ng em: “Chị em mình về ông bà ngoại đi”. Rồi nó c.ầ.m theo t.ấ.m ảnh th.ờ của mẹ x.á.ch t.ú.i b.ế em ra đi.

M.ấ.t 2 ngày l.a.n.g th.a.ng x.i.n ăn thì có người cho chị em nó t.i.ền, nó ra b.ế.n xe b.ắ.t xe về nhà ông bà ngoại theo đ.ị.a ch.ỉ mà ông bà đã gh.i l.ạ.i cho chị em nó ngày mẹ nó m.ấ.t. Nhìn thấy cháu th.ấ.t th.ể.u d.ắ.t nhau về đến c.ổ.ng mà ông bà không t.i.n nổi, 2 h.à.ng nước m.ắ.t của ông ứ.a ra:

Sao về không b.á.o ông bà? Bố cháu đâu? (ảnh minh họa)

– Sao về không b.á.o ông bà? Bố cháu đâu?

– Bố l.ấ.y vợ rồi, dì có b.ầ.u đ.u.ổi bọn cháu đi. Dì không cho ăn nên em cháu đ.ó.i. May có đ.ị.a ch.ỉ ông để lại nên cháu t.ì.m được đường.

– Kh.ổ th.â.n cháu tôi, kh.ổ th.â.n cháu tôi.

Ông bà ngoại d.a.ng tay ôm ch.ặ.t chị em chúng nó. Đúng là “M.ồ c.ô.i cha ăn cơm với cá, m.ồ c.ô.i mẹ l.i.ếm l.á đầu đường”.Ở đây với ông, ông bà nuôi.

Ch.ẳ.ng biết gi.ờ này bố nó có đi t.ì.m chị em nó không hay là chị em nó đi rồi thì bố nó c.à.ng r.ả.nh n.ợ. May mà còn có ông bà ngoại để về ch.ứ nếu không thì chị em nó th.à.nh trẻ l.a.ng th.a.ng.

Theo Webtintuc

Bấm vào đây để ủng hộ