X.in gạo mà không đến l.ượt, người phụ nữ kh.ó.c khi MTQ cho 2 triệu

Th.ời điểm h.iện tại, d.ịch khiến c.uộc s.ống nhiều la.o đ.ộng nghèo kh.ó kh.ăn nên mạ.nh th.ường qu.ân đã đ.ứng ra giúp đỡ bằng nhiều c.ách. Những c.âu chuyện đẹp đó kh.iến c.uộc s.ống thêm phầ.n ý ngh.ĩa.


Thấy ph.ụ nữ đ.á.ng th.ư.ơng, người đàn ông đã đến hỏi th.ăm. (Ảnh: Chụp màn hình)

Mới đây, c.ư dân m.ạ.ng ngh.ẹ.n l.ò.ng trước video gh.i lại c.ảnh một phụ nữ nghèo được người đàn ông giúp đ.ỡ. C.ụ th.ể, chị đi nhậ.n gạo nhưng không r.õ vì lý do gì mà chẳ.ng có ph.iếu. Chính vì vậy, khi bà con l.ối x.óm lầ.n l.ượt m.ang g.ạo t.ừ thi.ện về, chị ch.ỉ biết đ.ứng một g.óc với chiếc t.úi r.ỗng.

Một người đàn ông đến hỏi th.ăm thì được biết, chị 36 t.uổi, có 2 con nhỏ và làm nghề c.ắt c.ỏ m.ưu s.inh. Anh nh.ận đ.ịnh, b.ản th.ân không th.ể cho chị ph.iếu l.ấy gạo vì đó là đ.ồ của người ta nhưng sẽ giúp đỡ theo c.ách khác. Sau khi hỏi th.ăm, anh r.út v.í đưa cho người phụ nữ 2 t.ờ ti.ền m.ệnh gi.á 500 ngh.ìn đ.ồng.


Chị vừ.a kh.óc vừ.a kể về h.oàn c.ảnh của mình. (Ảnh: Chụp màn hình)

Bấm vào đây để ủng hộ

Người phụ nữ b.ật kh.óc n.ức n.ở vì quá x.úc đ.ộng. Đ.ối với gia đình chị, đây qu.ả th.ực là s.ố t.iền không nhỏ. Chị chia s.ẻ thêm, gia đình kh.ó khăn, s.ố t.iền này sẽ t.ằn t.iện để n.ộp h.ọc ph.í cho con. Nghe vậy, người đàn ông liền hỏi về con chị, khi biết 2 đ.ứa trẻ chưa có s.ách đi học, anh lại mở v.í cho thêm 1 tr.iệu đ.ồng nữa.

Người phụ nữ x.úc đ.ộng, b.ật kh.óc n.ức n.ở, th.ậm ch.í còn qu.ỳ xuống c.ảm ơ.n. Trước khi r.ời đi, anh còn a.n ủ.i người phụ nữ. B.ởi nh.ìn chị như vậy, người đàn ông này cũng th.ấy đ.a.u l.òng, không k.iềm ch.ế được mà r.ưng r.ưng n.ước m.ắ.t.


Người phụ nữ c.úi đ.ầu c.ả.m ơ.n m.ạnh th.ường qu.â.n vì được cho t.i.ền. (Ảnh: Chụp màn hình)

C.âu ch.uyện kh.iến c.ộ.ng đ.ồ.ng m.ạ.ng ngh.ẹ.n l.ò.ng, dành nhiều lời khen cho người đàn ông. Họ nh.ận đ.ịnh c.uộc s.ố.ng có kh.ổ th.ế nào đi ch.ăng nữa, v.ẫ.n có những m.ạnh th.ường qu.ân sẵn sàng giúp đỡ người khác mà chẳng cầ.n b.á.o đ.á.p. Và những c.âu ch.uyện đẹp như vậy không h.ề h.i.ếm, đã t.ừ.ng được ch.i.a s.ẻ rất nhiều trên m.ạ.ng x.ã h.ộ.i.

Theo TT&VH

Bấm vào đây để ủng hộ