Vợ qu.a đ.ờ.i vì Covid-19, không tin đó là s.ự th.ậ.t chồng nằ.m ch.ờ ở cửa v.i.ện

Trong những câu chuyện th.ư.ơng t.â.m về d.ịch b.ệnh, đ.a.u l.ò.ng nhất có lẽ là câu chuyện vợ m.ấ.t do m.ắ.c Covid-19, chồng n.ằm trước c.ửa b.ệ.nh v.i.ện 3 ngày ch.ờ tin vì không ch.ấ.p nh.ận s.ự th.ậ.t.


Ảnh minh họa

Được đ.ă.ng t.ả.i lên m.ạ.ng bởi chị Vă.ng Thị Ngọc Bích, Ph.òng C.ô.ng t.á.c xã hội B.ệ.nh v.i.ện Chợ R.ẫy, bài chia sẻ khiến nhiều người x.ó.t x.a:

“Ngày hôm đó, người cháu của b.ệ.nh nh.ân có nhắ.n tin qua zalo nhờ tôi x.á.c nh.ận th.ô.ng t.i.n về tr.ư.ờng h.ợ.p b.ệ.nh nh.â.n nữ sinh năm 1984 m.ắ.c COVID-19 đang đ.i.ều tr.ị tại b.ệ.nh v.iện. Sau đó, tôi x.á.c m.i.nh th.ông tin thì b.ệnh nh.â.n đã m.ấ.t.

Tuy nhiên, người chồng thì v.ẫ.n đ.ứ.ng đợi tại b.ệnh v.iện chờ đ.ón vợ, người nhà kh.uyên nh.ủ kiểu gì cũng không về. Trong khi đó, 2 người con của anh đã d.ương t.ính với SARS-CoV-2 đã đưa đi c.ách l.y.

Gia đình l.o l.ắ.ng nếu anh cứ ở v.iện như vậy ng.u.y c.ơ l.ây nh.iễm rất cao, nên người cháu có nhờ tôi nh.ắn tin ph.ả.n h.ồi vào tin nh.ắn SMS của chồng là b.ệnh nh.ân đã m.ấ.t để người chồng ch.ấp nh.ận s.ự th.ật. Lúc đó, tôi cảm thấy rất x.ó.t x.a. Nữ b.ệnh nh.ân còn rất trẻ nên người chồng không th.ể ch.ấp nh.ận được s.ự th.ật này”, dòng t.â.m s.ự của chị Bích.

Theo đó, do t.ính ch.ất c.ông v.iệc nên chị Bích th.ường x.uyên phải th.ông b.á.o t.in b.uồn cho gia đình b.ệnh nh.â.n. Trung b.ình mỗi ngày chị nh.ận hơn 100 t.in nh.ắn, tr.a.o đ.ổ.i t.ì.nh tr.ạng s.ứ.c kh.ỏ.e của b.ệnh nh.â.n cho th.â.n nh.â.n.


Chị Bích làm c.ông v.iệc tr.a c.ứ.u th.ô.ng t.in và t.ra.o đ.ổi t.ì.nh tr.ạ.ng b.ệnh nh.â.n cho th.â.n nh.â.n

Bấm vào đây để ủng hộ

Cũng như ba.o lần khác, ngày hôm đó chị th.ô.ng b.á.o rằng một phụ nữ m.ắ.c Covid-19 đã m.ấ.t, nhưng chồng b.ệnh nh.â.n không c.h.ấp nhậ.n s.ự th.ật, n.ằm 3 ngày ở c.ổng B.ệnh v.iện để ng.óng ch.ờ t.in vợ.

Chia sẻ về câu chuyện đó, nữ nhân viên Ph.òng C.ông t.á.c xã hội B.ệnh v.iện Chợ R.ẫy đã rất x.ót x.a trước s.ự m.ấ.t m.át của c.ăn b.ệnh Covid-19.

Trước đó, c.ộng đ.ồng m.ạ.ng v.ô cùng x.ót th.ư.ơng trước câu chuyện ‘mẹ vợ và vợ m.ấ.t vì Covid-19, F0 TP.HCM mong kh.ỏi b.ệnh về nuôi ch.áu ngoại’.


Bé H. chào ông ngoại trước khi về nhà c.ách l.y

Theo đó, vợ chồng ông Bùi Văn Chí (56 t.uổi), quê huyện C.ần Gi.uộc, Long A.n đến TP.HCM thuê trọ m.ư.u s.inh. Ngoài vợ chồng ông, còn có mẹ vợ và cháu ngoại – bé B.K.H. (7 t.uổi) s.ố.ng. Năm năm trước, con gái ông m.ấ.t vì đ.ộ.t qu.y, vợ chồng ông đ.ón cháu ngoại về nuôi.

C.uối tháng 7, mẹ vợ ông bị h.o và kh.ó th.ở. Nào ng.ờ, sau hai ngày nh.ập v.iện, cụ bà qu.a đ.ờ.i. Cùng lúc đó, vợ chồng ông và cháu ngoại có k.ết qu.ả d.ương t.ính với ɴcov, được đưa đến B.ệnh v.iện d.ã ch.iến số 4 c.ách l.y, đ.iều tr.ị.

Sau 17 ngày đ.iều tr.ị, bé H. đủ t.iêu ch.uẩn x.uất v.iện. Còn ông Chí v.ẫ.n t.i.ếp t.ục ở lại b.ệnh v.iện c.ách l.y. Nơi ở tr.ọ không còn ai, ông phải g.ửi bé về nhà người quen ở Long A.n nhờ ch.ăm giúp. Trước khi được r.ời b.ệnh v.iện để về nhà, bé đã đ.ứng chào ông ngoại mình trước c.ổng b.ệnh v.iện m.ãi không r.ời, ủ.ng h.ộ t.i.nh th.ầ.n ông, mong ông v.ư.ợt qu.a được để s.ớm về nhà với cô bé.

Theo T.ổ Qu.ốc, Vietnamnet

Bấm vào đây để ủng hộ