Tr.u.y đu.ổi đ.ối tư.ợng v.i phạ.m ph.ò.ng ch.ố.ng dị.ch, Thượ.ng u.ý c.ô.ng a.n TP.HCM h.y si.nh

Thông tin trên báo C.A TP.HCM cho hay, khu.ya ngày 2/8 đã x.ả.y r.a một c.á.n b.ộ c.ô.ng a.n thu.ộc độ.i c.ả.nh s.á.t m.a t.ú.y C.ô.ng a.n quận 6, TP.HCM đã h.y s.i.nh khi đang làm nhi.ệm v.ụ tu.ần tr.a, phò.ng chố.ng dị.ch C.ovid-19.

C.ụ th.ể, tối cùng ngày, t.ổ tu.ần tr.a của C.ô.ng a.n quận 6 trên đường làm nhi.ệm v.ụ tu.ần tr.a, x.ử l.ý những người v.i ph.ạ.m qu.y đị.nh ph.ò.ng ch.ố.ng dị.ch Covid-19 theo tin.h th.ần của C.hỉ th.ị 16 của Th.ủ tư.ớ.ng Chí.nh ph.ủ và Ch.ỉ th.ị 12 của U.BND TP Hồ Chí Minh thì ph.át hi.ện 1 thanh niên chạy xe máy ngoài đường khu.ng gi.ờ hạ.n ch.ế nên y.ê.u cầ.u dừ.ng xe kiể.m tr.a.

Tuy nhiên, thanh niên này không chấ.p hà.nh mà bấ.t ng.ờ tă.ng g.a b.ỏ chạ.y nên t.ổ tu.ần tr.a đu.ổi th.eo để x.ử l.ý nghi.êm.

Thông tin trên Tuổi Trẻ Online cho hay, trong lúc tr.u.y đu.ổi đố.i tư.ợng trên đường, Thư.ợng u.ý P.T.T (29 tuổi) cá.n b.ộ Độ.i Cả.nh s.á.t đi.ều tr.a tộ.i ph.ạ.m về m.a t.ú.y C.ô.ng a.n quận 6 đã mấ.t lá.i, t.ô.ng vào tường một nhà dân và b.ị th.ư.ơng n.ặ.ng.


Đ.ố.i tư.ợng V.õ đến c.ô.ng a.n trìn.h di.ện sau v.ụ vi.ệc. Ảnh: CN/B.á.o Tin tức


Hi.ện trư.ờng v.ụ t.a.i n.ạ.n (Ảnh: CA TP HCM)

Bấm vào đây để ủng hộ

Mặc dù được s.ơ c.ứ.u tại chỗ và đưa đi bệ.nh vi.ện Chợ R.ẫ.y cấ.p cứ.u đi.ều t.rị nhưng do bị thư.ơ.ng tíc.h nặng nên Thư.ợng u.ý T. đã h.y si.nh vào tối 2/8.

Qua c.ô.ng t.á.c tr.u.y xé.t, c.ơ qu.a.n ch.ứ.c nă.ng nha.nh chó.ng xá.c đị.nh thanh niên lái xe máy tr.ố.n chạy tên là Hứa Hán Võ, 27 tu.ổi, ng.ụ quận 6, TP.HCM. Tối cùng ngày, Hứa Hán Võ đã ra c.ơ q.ua.n c.ô.ng a.n đầ.u th.ú.

Các đơ.n v.ị ngh.iệp v.ụ C.ô.ng a.n quận 6 và C.ô.n.g a.n TP.HCM đã tới kh.á.m ngh.iệ.m hiệ.n trư.ờng, trí.ch xu.ất c.amera để ti.ến hà.nh đi.ều tr.a làm r.õ v.ụ việc.

V.ụ việc đang tiếp tục được c.ơ qu.a.n c.ô.ng a.n đi.ều t.ra, làm rõ.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Bấm vào đây để ủng hộ