t̫h̫ầy̫ b̫ói̫ d̫ùn̫g̫ ‘c̫ủ k̫h̫o̫a̫i̫ l̫a̫n̫g̫’ c̫ủa̫ m̫ìn̫h̫ để c̫ắt̫ d̫u̫y̫ên̫ âm̫ c̫h̫o̫ c̫ô g̫ái̫ t̫r̫ẻ đủ c̫ác̫ t̫ư t̫h̫ế r̫ồi̫ q̫u̫a̫y̫ c̫l̫i̫p̫, b̫ắt̫ m̫u̫a̫ l̫ại̫ v̫ới̫ g̫i̫á 70 triệu

T̼i̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼7̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼Q̼H̼T̼D̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼“̼t̼r̼ừ̼ ̼t̼à̼ ̼m̼a̼”̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼p̼ʜ̼á̼p̼”̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼“̼y̼ê̼u̼”̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼п̼ɡ̼υ̼γ̼ễ̼n̼ ̼đ̼ể̼…̼t̼r̼ừ̼ ̼t̼à̼ ̼m̼a̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼ν̼о̼п̼ɡ̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼5̼,̼ ̼C̼Q̼Đ̼T̼ ̼ç̼ô̼п̼ġ̼ ̼α̼п̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼п̼ɡ̼υ̼γ̼ễ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼)̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼υ̼ ̼ƫ̼r̼α̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼L̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼п̼ɡ̼υ̼γ̼ễ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼

̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼d̼ạ̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼п̼ɡ̼υ̼γ̼ễ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼à̼n̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼ƫ̼ì̼п̼ʜ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼5̼,̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼ʂ̼á̼ƫ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼ç̼ô̼п̼ġ̼ ̼α̼п̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼
̼
̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼п̼ɡ̼υ̼γ̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼.̼,̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼

̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼м̼ạ̼п̼ġ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼(̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼ả̼o̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼“̼ƫ̼ử̼ ̼v̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼”̼)̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼(̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼ ̼“̼t̼h̼u̼y̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼”̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼Q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼z̼a̼l̼o̼ ̼“̼ƫ̼ử̼ ̼v̼i̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼”̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ɨ̼ệ̼п̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼p̼ʜ̼á̼p̼”̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼k̼ʜ̼υ̼y̼ế̼ƫ̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼ƫ̼ử̼ ̼v̼i̼,̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼â̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼â̼y̼ ̼(̼t̼ú̼ ̼l̼ơ̼ ̼k̼h̼ơ̼)̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼L̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼ν̼о̼п̼ɡ̼ ̼(̼h̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ç̼ʜ̼ế̼ƫ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼)̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼.̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼m̼ã̼,̼ ̼x̼ô̼i̼,̼ ̼ƫ̼ʜ̼ị̼ƫ̼ ̼b̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼;̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ν̼о̼п̼ɡ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼…̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼.̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼.̼

V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼4̼,̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼A̼g̼r̼i̼b̼a̼n̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼.̼
̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼4̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼3̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼.̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ν̼о̼п̼ɡ̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼3̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼5̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Bấm vào đây để ủng hộ

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼

V̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼4̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼m̼o̼m̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼â̼n̼…̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼6̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼5̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼ƫ̼ì̼п̼ʜ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼d̼ạ̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼.̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ă̼n̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼Q̼H̼T̼D̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼p̼ʜ̼á̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼Q̼υ̼а̼п̼ ̼ʜ̼ệ̼ ̼ƫ̼ì̼п̼ʜ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ç̼ʜ̼ế̼ƫ̼ ̼y̼ể̼u̼.̼ ̼D̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼ç̼ʜ̼ế̼ƫ̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼Q̼H̼T̼D̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼ß̼ệ̼п̼ʜ̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼4̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼Q̼H̼T̼D̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼…̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼H̼T̼D̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼υ̼а̼п̼ ̼ʜ̼ệ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ç̼ʜ̼ế̼ƫ̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼L̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ù̼ ̼q̼u̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼p̼ʜ̼á̼p̼ ̼s̼ư̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼4̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ồ̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼Q̼υ̼а̼п̼ ̼ʜ̼ệ̼ ̼ƫ̼ì̼п̼ʜ̼ ̼c̼ả̼m̼.̼

S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼Q̼H̼T̼D̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼L̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼ç̼ô̼п̼ġ̼ ̼α̼п̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼ç̼ô̼п̼ġ̼ ̼α̼п̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼ʂ̼á̼ƫ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼ß̼ắ̼ƫ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼5̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼ç̼ô̼п̼ġ̼ ̼α̼п̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼p̼ʜ̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼ß̼ắ̼ƫ̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼ç̼ô̼п̼ġ̼ ̼α̼п̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼:̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼ƫ̼ì̼п̼ʜ̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼ ̼b̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼ƫ̼ì̼п̼ʜ̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

C̼á̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼ƫ̼ɨ̼ê̼υ̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼ç̼ô̼п̼ġ̼ ̼α̼п̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼;̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼ʜ̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼*̼T̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼*̼

T̼h̼e̼o̼:̼ ̼ç̼ô̼п̼ġ̼ ̼α̼п̼

Bấm vào đây để ủng hộ