Th.ả nhầm c.a.n x.ă.ng c.ứ.u 1 phụ nữ t.é gi.ế.ng, 3 người đàn ông qu.a đ.ờ.i

S.ự việc x.ả.y ra chiều t.ối 26/8, tại ấ.p 7, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh B.ình Ph.ước, kh.iến 3 người đàn ông qu.a đ.ờ.i th.ư.ơng t.â.m. Ng.uyên nh.â.n b.a.n đ.ầ.u được b.ệnh v.iện x.á.c đ.ị.nh là do ng.ạ.t x.ă.ng.

Các n.ạ.n nhân gồ.m: ông H.H.N. (49 t.uổi), anh V.H.S. (39 t.uổi), ông T.N.Â. (59 t.uổi), cùng ng.ụ tại xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh.

Ch.ia sẻ trên b.á.o Thanh Niên, s.ự việc x.ả.y r.a vào khoảng 17 gi.ờ 30 ngày 26.8, chị T.N.T (38 t.uổi) trong lúc m.ú.c nước tại gi.ế.ng của gia đình (ấ.p 7, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh B.ình Ph.ước) s.ơ ý nên bị tr.ư.ợt ch.â.n r.ơ.i x.u.ố.ng gi.ế.ng.


Chị T.N.T đang đ.iều tr.ị tại B.ệnh v.iện đ.a kh.o.a t.ỉnh B.ình Ph.ước

Ph.á.t h.iện v.ụ việc, con trai chị T. th.ấy vậy l.i.ền chạy qua nhà ông H.H.N (49 t.uổi) k.êu c.ứ.u. Ông N. sau đó n.é.m c.a.n nh.ự.a x.u.ống gi.ế.ng cho chị T. v.ị.n vào, nhưng lại n.é.m nh.ầ.m c.a.n x.ă.ng mà trước đó mu.a về đ.ể ph.á.t c.ỏ. N.ắ.p c.a.n bị b.u.ng trong qu.á tr.ì.nh n.é.m nên x.ă.ng tr.à.n r.a gi.ế.ng.

Thấ.y vậy, anh V.H.S x.u.ống gi.ế.ng để đ.ư.a vợ lên nhưng không được. Anh H.H.N liền k.êu người tớ.i gi.ú.p và x.u.ố.ng gi.ế.ng để c.ứ.u vợ chồng chị T.N.T.

Bấm vào đây để ủng hộ

Với s.ự tr.ợ giú.p của người dân, chị T. được đ.ư.a lên kh.ỏ.i m.i.ệng gi.ế.ng. Tuy nhiên ở bên dưới, anh S., ông A. và ông N. b.ắ.t đ.ầ.u ch.ớ.i v.ớ.i do b.ị ng.ạ.t x.ă.ng. Khi được đ.ưa lên kh.ỏ.i m.i.ệng gi.ế.ng thì c.ả 3 đều ng.u.y k.ị.ch và t.ử v.o.ng sau đó t.ại b.ệnh v.iện C.ô.ng ty c.a.o s.u Lộc Ninh. R.iêng chị T. đang được đ.iều tr.ị tại B.ệnh v.iện đ.a kh.o.a t.ỉnh B.ình Ph.ước.

Ngày 27.8, UBND H.Lộc Ninh (B.ình Ph.ước) đã đến ch.ia s.ẻ, đ.ộ.ng v.iên các gia đình có n.ạ.n nh.â.n. T.ại đây, H.Lộc Ninh cũng h.ỗ tr.ợ m.ỗi gia đình có người th.â.n t.ử v.o.ng 15 tr.i.ệu đ.ồ.ng để l.o h.ậ.u s.ự cho các n.ạ.n nh.â.n x.ấ.u s.ố.


L.ã.nh đ.ạ.o H.Lộc Ninh đến th.ă.m hỏ.i, đ.ộ.ng v.i.ên gia đình có th.â.n nh.â.n qu.a đ.ờ.i

Theo th.ô.ng t.in trên b.á.o Bình Phước, h.o.àn c.ảnh gia đình của các gia đình nêu tr.ên đều th.uộc d.iện kh.ó kh.ăn. Rất m.o.ng nh.ậ.n được s.ự h.ỗ tr.ợ, s.ẻ ch.ia t.ừ các m.ạ.nh th.ường qu.â.n, nhà h.ả.o t.â.m g.ầ.n, x.a giú.p các gia đình v.ư.ợt qua kh.ó kh.ă.n./.

Theo B.áo B.ình Ph.ước, Thanh Niên, T.i.ền Ph.ong

Bấm vào đây để ủng hộ