R.a ngoài chạy b.ộ, không đe.o kh.ẩu tra.ng, bị cô.ng a.n mời về x.ử l.í nhưng k.iên q.uyết không ch.ấp hành

Đông đ.ảo dân m.ạng đã bà.y t.ỏ s.ự p.hẫn n.ộ khi t.heo d.õi hình ảnh người đàn ông ngoan c.ố, không ch.ịu ch.ấp hà.nh yêu cầ.u của lự.c lượ.ng c.hức nă.ng.

Để hạ.n ch.ế tố.c đ.ộ lâ.y la.n của dị.ch C.ovid-19, kể t.ừ 0h ngà.y 19/07, TP.Hà Nội tr.iển k.hai th.ực h.iện C.ông điện 15 của U.BND thành phố về việc á.p dụ.ng các biện ph.áp c.ấp bá.ch ph.òng, chố.ng dị.ch. Th.ế nhưng, vẫ.n t.ồn tại một s.ố tr.ường h.ợp người dân th.iếu ý th.ức, không t.uân th.ủ yê.u c.ầu t.ừ chí.nh quy.ền thành phố.


Th.ời điể.m b.ị l.ực lư.ợng chứ.c nă.ng ph.át hi.ện, người này không đe.o khẩ.u tran.g. (Ảnh c.ắt t.ừ c.lip)

Mới đây, một đ.oạn c.lip gh.i lại cả.nh người đàn ông chạy b.ộ tại kh.u vự.c quận Thanh Xuân được đăn.g t.ải trên mạ.ng x.ã h.ội đã t.hu h.út s.ự qu.an t.âm t.ừ dân mạ.ng. The.o n.ội du.ng t.ừ cô.ng điện 15, người dân c.hỉ r.a ngoài trong tr.ường h.ợp t.hực s.ự c.ần th.iết, th.ực hiện nghi.êm ngu.yên tắ.c 5K. Th.ế nhưng, người đàn ông này vẫn “h.ồn n.hiên” chạy b.ộ mà không đe.o k.hẩu tr.ang.

Khi b.ị lự.c lư.ợng ch.ức nă.ng ph.át hiệ.n, người đàn ông lậ.p tứ.c b.ỏ chạy dù đã b.ị gọi lại; đồn.g th.ời ch.ỉ ch.ịu đ.eo k.hẩu tra.ng khi có một cá.n b.ộ tiế.n đến. Lúc này, các c.án b.ộ vẫ.n ki.ên nhẫ.n thu.yết ph.ục: “Bác ch.ấp hàn.h hay để chúng tôi c.ưỡng ch.ế đư.a bác lên xe? Mình có tu.ổi rồi thì đừng để người ta n.hìn vào như t.hế, sẽ rất phả.n c.ảm. Đi r.a đường t.ập th.ể dụ.c, không đ.eo kh.ẩu tra.ng là v.i p.hạm ch.ỉ thị và côn.g điện của UBND thành phố, có 2 l.ỗi liền. Mời bác lên xe”.


Ch.ỉ khi có một c.án b.ộ tiến đến, người này mới chị.u đe.o kh.ẩu tran.g nhưng vẫ.n kiên q.uyết không chị.u về phườn.g (Ảnh c.ắt t.ừ clip)

Bấm vào đây để ủng hộ

Cũng the.o n.ội du.ng clip, mấ.t một th.ời gian khá dài, người này vẫ.n quy.ết không chị.u lên xe cô.ng v.ụ, về c.ơ qua.n cô.ng a.n để ch.ấp hà.nh yê.u cầ.u x.ử lý vi phạм.

Sau khi câu chuyện trên được ch.ia s.ẻ rộng r.ãi trên mạ.ng xã hội, phần lớn người xem đều b.ày t.ỏ s.ự ngá.n ng.ẩm trước th.ái đ.ộ và hàn.h v.i thiếu ý thứ.c của nhân vật này:

“- L.ực lượ.ng c.hức nă.ng thì cò.ng lư.ng ch.ống dị.ch, chịu bao nhiêu vất vả. Thế mà vẫn có những c.á nh.ân í.ch k.ỷ th.ế này đây. Mong các đồng chí x.ử p.hạt thật nặng những trư.ờng hợp như thế này.

– Tậ.p th.ể d.ục, kh.oẻ mình nhưng bác đang h.ại người khác đó. Chán quá đi mất.”

T.heo Th.ể Tha.o & Văn Hó.a

Bấm vào đây để ủng hộ