Pha Lê b.ị m.ắ.n.g “ảօ tưởng” khi mở lớp dạy học nấupate với giá 100 triệu đồng?

Cư ɖâռ ʍạռɢ cho rằng Pha Lê đang quá ȶự ȶɨռ với lớp dạy học nấu Pate giá 100 triệu đồng của mình.

𝙷𝚘ạ𝚝 độ𝚗𝚐 𝚜𝚑𝚘𝚠𝚋𝚒𝚣 𝚟ớ𝚒 𝚟𝚊𝚒 𝚝𝚛ò 𝚌𝚊 𝚜ĩ, 𝚝𝚑ế 𝚗𝚑ư𝚗𝚐, 𝚔𝚑á𝚗 𝚐𝚒ả 𝚌𝚑ỉ 𝚗𝚑ớ đế𝚗 𝙿𝚑𝚊 𝙻ê 𝚚𝚞𝚊 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚍𝚛𝚊𝚖𝚊 𝚔𝚑ẩ𝚞 𝚌𝚑𝚒ế𝚗, 𝚙𝚑á𝚝 𝚗𝚐ô𝚗 𝚐â𝚢 𝚜ố𝚌, 𝚌𝚑ử𝚒 𝚋ậ𝚢 𝚝𝚛ê𝚗 𝙼𝚇𝙷. 𝚂𝚊𝚞 𝚔𝚑𝚒 ở ẩ𝚗 để 𝚔𝚒𝚗𝚑 𝚍𝚘𝚊𝚗𝚑 𝚘𝚗𝚕𝚒𝚗𝚎, 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝟶𝟽/𝟸𝟶𝟸𝟶, 𝚐𝚒ọ𝚗𝚐 𝚌𝚊 𝚐ố𝚌 𝙷ả𝚒 𝙿𝚑ò𝚗𝚐 𝚋ấ𝚝 𝚗𝚐ờ 𝚝𝚞𝚢ê𝚗 𝚋ố 𝚕ấ𝚢 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝙷à𝚗 𝚀𝚞ố𝚌 𝚟à đ𝚊𝚗𝚐 𝚑ạ𝚗𝚑 𝚙𝚑ú𝚌 𝚟ớ𝚒 𝚝ổ ấ𝚖 𝚗𝚑ỏ 𝚌ủ𝚊 𝚖ì𝚗𝚑.

𝙼ớ𝚒 đâ𝚢, 𝚝𝚛ê𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝙵𝚊𝚌𝚎𝚋𝚘𝚘𝚔 𝚌á 𝚗𝚑â𝚗, 𝚗ữ 𝚌𝚊 𝚜ĩ 𝚕ạ𝚒 𝚐â𝚢 𝚋ấ𝚝 𝚗𝚐ờ 𝚔𝚑𝚒 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚋á𝚘 𝚖ở 𝚕ớ𝚙 𝚍ạ𝚢 𝚑ọ𝚌 𝚗ấ𝚞 𝚙𝚊𝚝𝚎 . 𝚃𝚞𝚢 𝚗𝚑𝚒ê𝚗, đ𝚒ề𝚞 𝚕à𝚖 𝚔𝚑á𝚗 𝚐𝚒ả 𝚋ấ𝚝 𝚗𝚐ờ 𝚕à 𝚖ứ𝚌 𝚐𝚒á 𝚍ạ𝚢 𝚑ọ𝚌 𝚔𝚑á 𝚌𝚊𝚘. 𝙳ù đã 𝚐𝚒ả𝚖 𝚝ừ 𝟷𝟶𝟶 𝚝𝚛𝚒ệ𝚞 đồ𝚗𝚐 𝚡𝚞ố𝚗𝚐 𝚌ò𝚗 𝟸𝟶 𝚝𝚛𝚒ệ𝚞 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚌ư 𝚍â𝚗 𝚖ạ𝚗𝚐 𝚟ẫ𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗𝚐ừ𝚗𝚐 𝚖ỉ𝚊 𝚖𝚊𝚒 𝚟à 𝚌𝚑𝚘 𝚛ằ𝚗𝚐 𝚌ô đ𝚊𝚗𝚐 𝚚𝚞á ả𝚘 𝚝ưở𝚗𝚐. 𝙽𝚑𝚒ề𝚞 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌𝚑𝚘 𝚛ằ𝚗𝚐 𝚟ớ𝚒 𝚖ứ𝚌 𝚐𝚒á 𝟸𝟶 𝚝𝚛𝚒ệ𝚞 đồ𝚗𝚐 𝚑ọ 𝚌ó 𝚝𝚑ể đă𝚗𝚐 𝚔ý 𝚑ọ𝚌 𝚝𝚑ê𝚖 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚕ớ𝚙 𝚗ấ𝚞 ă𝚗 𝚔𝚑á𝚌 𝚝ừ 𝚅𝚒ệ𝚝 𝙽𝚊𝚖 𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚃â𝚢.

Bấm vào đây để ủng hộ

𝚃𝚛ướ𝚌 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 ý 𝚔𝚒ế𝚗 𝚝𝚛á𝚒 𝚌𝚑𝚒ề𝚞, 𝙿𝚑𝚊 𝙻ê 𝚐𝚒ả𝚒 𝚝𝚑í𝚌𝚑 𝚟ì đâ𝚢 𝚕à 𝚌ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ứ𝚌 độ𝚌 𝚚𝚞𝚢ề𝚗, 𝚌𝚑ỉ 𝚍à𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚖𝚞ố𝚗 𝚔𝚒𝚗𝚑 𝚍𝚘𝚊𝚗𝚑, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚙𝚑ả𝚒 𝚗ấ𝚞 ă𝚗 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢 𝚗ê𝚗 𝚐𝚒á 𝚌ó 𝚙𝚑ầ𝚗 𝚑ơ𝚒 “𝚌𝚑á𝚝”. 𝙲ô 𝚌ò𝚗 𝚔𝚑ẳ𝚗𝚐 đị𝚗𝚑 𝚝𝚑ê𝚖, 𝙿𝚊𝚝𝚎 𝚕à 𝚖ó𝚗 ă𝚗 𝚍ễ 𝚌ó 𝚕ợ𝚒 𝚗𝚑𝚞ậ𝚗 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚟ì 𝚗𝚐ư𝚗𝚐 𝚋𝚞ô𝚗 𝚋á𝚗 𝚗ê𝚗 𝚖𝚞ố𝚗 𝚝𝚛𝚞𝚢ề𝚗 𝚕ạ𝚒 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌ó đ𝚊𝚖 𝚖ê, 𝚔𝚒ế𝚖 𝚝𝚑ê𝚖 𝚝𝚑𝚞 𝚗𝚑ậ𝚙 𝚝ừ 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚑𝚒ệ𝚞 𝚌ủ𝚊 𝚖ì𝚗𝚑.

” Ơ𝚒 𝚌á𝚌 𝚋á𝚌 ơ𝚒 𝚖ì𝚗𝚑 𝚍ạ𝚢 𝚗ấ𝚞 𝚙𝚊𝚝𝚎 𝚕à 𝚌ó 𝚑ọ𝚌 𝚙𝚑í 𝚗𝚑𝚊 𝚌𝚑ứ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚙𝚑ả𝚒 𝚍ạ𝚢 𝚌𝚑ơ𝚒 𝚖à 𝚚𝚞á 𝚝𝚛ờ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚒𝚗𝚋𝚘𝚡 𝚔ê𝚞 𝚍ạ𝚢 𝚌𝚑𝚘 𝚟𝚞𝚒 đâ𝚞. 𝚃𝚛ướ𝚌 𝚕ú𝚌 𝚌ò𝚗 𝚋á𝚗 𝚑à𝚗𝚐 𝚝𝚑ì 𝚙𝚑í 𝚍ạ𝚢 𝚌ủ𝚊 𝚖ì𝚗𝚑 𝚕à #𝟷𝟶𝟶𝚝𝚛𝚒ệ𝚞 (𝚊𝚒 đã 𝚝ừ𝚗𝚐 𝚑ọ𝚌 𝚛ồ𝚒 đề𝚞 𝚋𝚒ế𝚝), 𝚌ò𝚗 𝚐𝚒ờ 𝚖ì𝚗𝚑 𝚍ạ𝚢 đạ𝚒 𝚝𝚛à 𝚗ê𝚗 𝚙𝚑í 𝚕à #𝟸𝟶𝚝𝚛𝚒ệ𝚞/𝚗𝚐ườ𝚒, 𝟷 𝚔è𝚖 𝟷 𝚗𝚑𝚊! 𝙲á𝚌 𝚋ạ𝚗 𝚑ọ𝚌 để 𝚟ề 𝚋𝚞ô𝚗 𝚋á𝚗 𝚕à𝚖 ă𝚗 𝚝𝚑ì 𝚝𝚒ề𝚗 𝚑ọ𝚌 𝚗𝚐𝚑ề đươ𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚒ê𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚛ẻ, 𝚌ò𝚗 𝚑ọ𝚌 để 𝚗ấ𝚞 ở 𝚗𝚑à 𝚌𝚑𝚘 𝚟𝚞𝚒 𝚝𝚑ì 𝚌á𝚌 𝚋ạ𝚗 𝚕ê𝚗 𝚢𝚘𝚞𝚝𝚞𝚋𝚎 𝚗𝚑é, 𝚝𝚑𝚒ế𝚞 𝚐ì 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘 𝚍ạ𝚢 𝚝𝚛ê𝚗 đó! 𝙼ì𝚗𝚑 𝚋á𝚗 𝚙𝚊𝚝𝚎 𝚕à 𝚌ó 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚑𝚒ệ𝚞 𝚟à 𝚐â𝚢 𝚍ự𝚗𝚐 𝚜ự 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚙 𝚗ê𝚗 𝚔𝚑𝚒 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ 𝚕ạ𝚒 𝚌ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ứ𝚌 đươ𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚒ê𝚗 𝚙𝚑ả𝚒 𝚌ó 𝚐𝚒á 𝚌ủ𝚊 𝚗ó 𝚗𝚑𝚊 𝚖ọ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 ơ𝚒.”

ng: https://tinmoi48h.com/pha-le-bi-mang-a%d6%85-%c8%b6uo%d5%bc%c9%a2-khi-mo-lop-%c9%96a%ca%8f-%c9%a6o%c6%88-%d5%bca%ca%8a-%d6%84%c7%9f-%c8%b6e-voi-gia-100-trieu-dong/

Bấm vào đây để ủng hộ