Nam thanh niên đ.ặ.t m.u.a g.ầ.n 6 tr.i.ệu đ.ồ.ng th.ự.c ph.ẩ.m nhưng không tr.ả t.i.ền

Ngày 7/8, C.ô.ng a.n quận 1, TP.HCM đã kh.ở.i t.ố v.ụ á.n, kh.ở.i t.ố b.ị c.a.n và t.ố.ng đ.ạ.t l.ệ.nh b.ắ.t gi.a.m với Nguyễn Bắc Thái (SN 1996, ng.ụ quận 1) để đ.i.ều tr.a về h.à.nh v.i “L.ừa đ.ả.o ch.i.ếm đ.o.ạt t.à.i s.ả.n”.

Theo đ.i.ều tr.a, Thái th.u.ê ph.ò.ng tr.ọ ở đường Bùi V.i.ện, quận 1, TP.HCM để s.i.nh s.ố.ng. G.ầ.n đây, do m.ù.a d.ị.ch C.ovid-19, Thái không có t.i.ền mua th.ự.c ph.ẩ.m nên n.ả.y s.i.nh ý đ.ị.nh đ.ặ.t h.à.ng để tìm c.á.ch l.ấ.y. Thái lên m.ạ.ng tìm h.i.ểu thì th.ấ.y cửa h.à.ng Cooky Market đường Tú X.ư.ơng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM có b.á.n nhiều th.ự.c ph.ẩ.m và gi.a.o h.à.ng t.ậ.n nơi.


Thái t.ạ.i c.ơ qu.a.n c.ô.ng a.n.

T.iếp đó, Thái đ.i.ện thoại t.ớ.i c.ử.a h.à.ng x.ư.ng tên là Nguyễn Hoàng Kim và đ.ặ.t m.ua th.ự.c ph.ẩ.m với s.ố t.i.ền g.ầ.n 6 tr.i.ệu đ.ồ.ng.

Trưa 29/7, anh Lê Văn Trọng (nhân viên c.ử.a h.à.ng Cooky Market) đ.i.ện cho Thái để t.ớ.i gi.a.o h.à.ng. Thái h.ẹ.n anh Trọng gi.a.o h.à.ng ở tr.ư.ớc c.ă.n nhà trên đường Đ.ề Th.á.m, quận 1. Sau đó, Thái l.ấ.y xe m.á.y chạy t.ừ nhà tr.ọ ra để nh.ậ.n h.à.ng.

Bấm vào đây để ủng hộ

V.ừ.a t.ớ.i n.ơ.i, Thái nói không có t.i.ền m.ặ.t và nói s.ẽ ch.u.yển kh.o.ản. Anh Trọng đư.a s.ố t.à.i kh.o.ản của người bên cửa h.à.ng để Thái ch.u.yển vào. Lúc này, Thái dùng ph.ầ.n m.ề.m ch.ỉ.nh s.ử.a h.ì.nh ả.nh trên đ.i.ện th.o.ại th.ể h.i.ện đã ch.u.yển t.i.ền th.à.nh c.ô.ng. Thái còn nói với anh Trọng là ch.u.yển d.ư 100 ng.à.n đ.ồ.ng để “b.o” ch.i ph.í v.ậ.n ch.u.yển.

Anh Trọng l.ấ.y đ.iện th.o.ại ch.ụ.p lại h.ì.nh ả.nh ch.u.yển kh.o.ản rồi trở về c.ử.a h.à.ng. Sau đó, anh Trọng được người bên c.ử.a h.à.ng b.á.o chưa nh.ậ.n được t.i.ền Thái ch.u.yển nên g.ọ.i lại cho Thái nhưng không được. Biết g.ặ.p phải k.ẻ l.ừ.a đ.ả.o nên anh Trọng cùng nhân viên cửa h.à.ng lên m.ạ.ng k.i.ếm th.ô.ng t.i.n và h.ình ả.nh Thái đ.ă.ng lên m.ạ.ng x.ã h.ội đ.ề t.ì.m k.i.ếm.

Ngày 1/8, người dân ph.á.t h.i.ện Thái ở c.ă.n nhà tr.ọ đường Bùi V.i.ện nên gọi b.á.o cho anh Trọng. Anh Trọng tới g.ặp y.ê.u c.ầ.u tr.ả lại t.i.ền thì Thái ch.ối nói không biết gì. S.ự việc được tr.ì.nh b.á.o c.ô.ng a.n.

C.ô.ng a.n đã có m.ặ.t đ.ư.a Thái về tr.ụ s.ở. Qua đ.ấ.u tr.a.nh thanh niên này th.ừ.a nh.ậ.n h.à.nh v.i như trên. S.ố th.ự.c phẩm lấy được, Thái s.ử d.ụ.ng và cho 1 s.ố người. Được biết, Thái t.ừ.ng có 1 t.i.ền á.n về t.ộ.i “T.r.ộ.m c.ắ.p t.à.i s.ả.n”.

Theo DNVTT

Bấm vào đây để ủng hộ