L.ợ.i d.ụng nhà h.à.ng x.ó.m đi cá.ch l.y, le.o r.à.o vào b.ê.n trong tr.ộ.m c.ắ.p t.à.i s.ả.n

L.ợ.i d.ụ.ng c.ả gia đình anh H. đ.ó.ng c.ử.a đi c.á.ch l.y t.ậ.p tr.u.ng vì có l.i.ên qu.a.n đến người nh.i.ễm C.ovid-19, k.ẻ tr.ộ.m đ.ộ.t nh.ậ.p vào bên lấ.y c.ắ.p t.à.i s.ả.n.

Ngày 7.8, C.ô.ng a.n H.Long Đ.iền (Bà R.ị.a – Vũng T.à.u) t.i.ến hà.nh tr.u.y b.ắ.t ngh.i c.a.n l.ợ.i d.ụ.ng h.à.ng x.ó.m đi c.á.ch l.y t.ậ.p tr.u.ng đã c.ạ.y c.ử.a vào nhà t.r.ộ.m c.ắ.p t.à.i s.ả.n.


Nhà anh H. bị l.ụ.c t.u.ng. Ả.NH: NGUYỄN LONG

Theo th.ô.ng tin b.a.n đ.ầ.u, gia đì.nh anh Đ.V.H (ng.ụ TT.Long Hải, H.Long Đ.i.ền) d.o có l.i.ên qu.a.n đến c.a nh.i.ễm C.ovid-19 nên c.ả nh.à phải đ.i c.á.ch l.y y t.ế t.ậ.p tr.u.ng g.ần 1 t.u.ần n.a.y.

Kh.o.ảng 7 gi.ờ ng.à.y 6.8, một người h.à.ng x.ó.m ph.á.t h.i.ện c.ử.a nhà anh H. m.ở, bên tr.o.ng có d.ấ.u h.i.ệu b.ị l.ụ.c l.ọ.i t.à.i s.ả.n n.ê.n g.ọ.i đ.i.ện b.á.o t.i.n.

Anh H. nh.ờ em r.u.ột của mình đến k.i.ểm tr.a thì ph.á.t h.i.ện nhi.ề.u n.ữ tr.a.ng, c.ù.ng 30 tr.i.ệ.u đ.ồ.ng t.i.ền m.ặ.t và x.e m.á.y b.i.ển k.i.ểm s.o.á.t 72K1 – 455.86 đã b.ị k.ẻ tr.ộ.m l.ấ.y c.ắ.p.


X.e m.á.y bị h.à.ng x.ó.m tr.ộ.m đã được c.ô.ng a.n th.u h.ồ.i. ẢNH: NGUYỄN LONG

Bấm vào đây để ủng hộ

Người nhà anh H. đã th.ô.ng t.i.n v.ụ v.i.ệc nhà mình b.ị m.ấ.t tr.ộ.m lên m.ạ.ng x.ã h.ộ.i. Tr.ư.a c.ù.ng ngày, một người dân ở TT.Long Hải ph.á.t h.i.ện người thanh niên t.ê.n S. đ.i.ều kh.i.ển x.e m.á.y 72K1 – 455.86 đến c.ử.a h.à.ng m.u.a s.ơ.n và làm r.ơ.i một cái b.ó.p d.a b.ê.n tr.o.ng có gi.ấy t.ờ x.e m.á.y, đ.ô.i hoa t.a.i, th.ẻ ATM… nên b.á.o cho gia đình anh H. biết.

Đ.ồ.ng th.ờ.i, lú.c 17 gi.ờ c.ù.ng ngày, người dân ng.ụ đư.ờng s.ố 7, TT.Long Hải ph.á.t h.i.ện S. ch.ở theo người phụ nữ ph.í.a sau trên x.e m.á.y b.i.ển k.i.ểm s.o.át 72K1 – 455.86 và b.á.o cho c.ơ qu.a.n c.ô.ng a.n b.ắ.t gi.ữ.

L.ú.c này, ph.á.t h.i.ện c.ô.ng a.n tr.u.y b.ắ.t, S. b.ỏ ch.i.ếc x.e m.á.y và người phụ nữ lại, còn mình b.ỏ ch.ạ.y b.ộ t.rố.n th.o.át th.â.n.


Các x.à b.e.ng th.u gi.ữ tại h.i.ện tr.ư.ờng. ẢNH: NGUYỄN LONG

Gia đình anh H. cho biết, ngh.i c.a.n S. là h.à.ng x.ó.m s.á.t v.á.ch nhà mình. Biết gia đình anh H. đi c.á.ch l.y y t.ế, S. đã d.ùng th.a.ng tr.è.o qu.a t.ư.ờng nhà n.ạ.n nh.â.n rồi l.ấ.y x.à b.e.ng c.ạ.y c.ử.a để đ.ộ.t nh.ậ.p vào b.ê.n trong tr.ộ.m c.ắ.p t.à.i s.ả.n.

Theo Thanh Niên

Bấm vào đây để ủng hộ