Kh.o.e m.ẽ “l.ệ.nh b.à.i” giấy t.ì.nh ng.u.yện viên để l.á.ch qua ch.ố.t k.i.ểm d.ị.ch, cô gái trẻ nh.ậ.n về tr.á.i đ.ắ.ng

C.ô.ng a.n TP. Đà Nẵng đã vào c.u.ộc làm r.õ việc th.ự.c h.ư việc cô gái này dùng ph.i.ếu đ.ă.ng k.ý đi làm t.ì.nh ng.u.yện để làm ‘m.á.c’ v.ư.ợ.t qua nhiều ch.ố.t k.i.ểm d.ị.ch.

Mới đây, c.ộ.ng đ.ồ.ng m.ạ.ng vô cùng b.ứ.c x.ú.c trước th.ô.ng t.i.n cô gái tr.ẻ đã l.ợ.i d.ụ.ng ph.i.ếu đ.ă.ng k.ý làm t.ì.nh ng.u.yện viên để đi sh.ip h.à.ng o.nline. C.ụ th.ể, n.ick f.acebook có t.ê.n H. Nguyễn đã đ.ă.ng t.ả.i h.ì.nh ả.nh ph.i.ếu đ.ă.ng k.ý ch.ư.ơng tr.ì.nh th.i.ện ng.u.yện tại T.r.u.ng t.â.m (TT) c.ấ.p c.ứ.u TP. Đà Nẵng k.è.m ả.nh ch.ụ.p các đ.ơ.n h.à.ng, h.ì.nh ả.nh đi sh.ip h.à.ng.

Chị H. này cho biết, nh.ờ có gi.ấ.y th.ô.ng h.à.nh, ng.à.y nào chị cũng d.ễ d.à.ng qua các ch.ố.t k.i.ểm d.ị.ch. “Có l.ệ.nh b.à.i rồi, một c.ô.ng h.a.i ch.u.yện. Y.ê.n t.â.m c.ô.ng t.á.c nh.é, ai c.ầ.n gì ớ.i m.ụ H.”, d.ò.ng tr.ạ.ng th.á.i chị H. ch.i.a sẻ trên b.à.i v.i.ết.


D.ò.ng tr.ạ.ng th.á.i chị H. ch.i.a sẻ về “l.ệ.nh b.à.i” để được qua ch.ố.t (Ả.nh ch.ụ.p màn h.ì.nh)

Trên tr.a.ng c.á nh.â.n, chị H. c.ậ.p nh.ậ.t th.ô.ng t.i.n đang k.i.nh d.o.anh một qu.á.n nh.ậ.u có tên M.H ở quận H.ả.i Châu (Đà Nẵng). Đ.i.ều này kh.i.ến nhiều c.ư d.â.n m.ạ.ng b.ứ.c x.ú.c. Một số người cho r.ằ.ng chị H. đã dùng “m.á.c” t.ì.nh ng.u.yện viên để l.á.ch l.u.ật qua ch.ố.t, v.i ph.ạ.m ch.ỉ th.ị gi.ãn c.á.ch x.ã h.ộ.i của TP. Đà Nẵng. Tr.ư.ớc t.ì.nh h.ì.nh d.ị.ch b.ệ.nh c.ă.ng th.ẳ.ng, h.à.nh v.i này ch.ẳ.ng khác nào th.á.ch th.ứ.c d.ư l.u.ận, ả.nh h.ư.ởng đến t.i.nh th.ầ.n ch.u.ng ch.ố.ng d.ị.ch.

Bấm vào đây để ủng hộ


Chị H. dùng “l.ệ.nh b.à.i” để đi ship h.à.ng o.nline (Ả.nh ch.ụ.p m.à.n h.ì.nh)

Chúng tôi đã l.i.ên h.ệ với ông Trần C.ô.ng Th.ô.ng, Gi.á.m đ.ố.c TT c.ấ.p c.ứ.u TP.Đà Nẵng đ.ể làm r.õ những th.ô.ng t.i.n x.o.ay qu.a.nh t.ì.nh ng.u.yện viên này. Ông Th.ô.ng cho biết tr.u.ng t.â.m đang rất b.ứ.c x.ú.c vì b.ị các c.á n.hâ.n l.ợ.i d.ụ.ng h.o.ạt đ.ộ.ng để k.i.nh d.o.anh.

Chị H. không th.u.ộc nhóm t.ì.nh ng.u.yện nào của t.r.u.ng t.â.m chúng tôi. Chúng tôi không c.ấ.p gi.ấ.y đi đ.ư.ờng cho t.ì.nh ng.u.yện viên mà ch.ỉ c.ấ.p ph.i.ếu đ.ă.ng k.ý ch.ư.ơng tr.ì.nh th.i.ện ng.u.yện tại tr.u.ng t.â.m cho các c.á nh.â.n th.a.m gi.a bếp ăn th.i.ện ng.u.yện. Những th.ô.ng t.in không ch.í.nh x.á.c đ.ă.ng t.ả.i trên m.ạ.ng x.ã h.ộ.i ả.nh h.ưở.ng đến t.r.u.ng t.â.m kh.i.ến chúng tôi rất b.ứ.c x.ú.c”, ông C.ô.ng th.ô.ng tin.

V.ị này cũng kh.ẳ.ng đ.ị.nh, bếp ăn th.i.ện ng.u.yện được l.ậ.p nên để h.ỗ tr.ợ t.u.yến đ.ầ.u ch.ố.ng d.ị.ch, ph.ụ.c v.ụ s.u.ất ăn cho các b.á.c s.ĩ. Trên ph.i.ếu gh.i r.õ h.à.nh tr.ì.nh, t.ì.nh ng.u.yện v.i.ên ch.ỉ được đi t.ừ đ.i.ểm nấu ăn (đ.ư.ờng Nguyễn Ch.í Thanh, Q.H.ả.i Châu) đến TT c.ấ.p c.ứ.u. Ông Th.ô.ng cho biết h.i.ện đã gi.a.o cho C.ô.ng a.n TP. Đà Nẵng x.ử l.ý tr.ư.ờng h.ợ.p trên và sẽ có h.ì.nh th.ứ.c x.ử ph.ạ.t th.í.ch đ.á.ng.

Theo NSV

Bấm vào đây để ủng hộ