Indonesia ch.ìm trong C.ovid, c.ả ngh.ìn trẻ em đ.ối mặ.t ng.uy c.ơ t.ừ x.ã h.ội

Hiện đang là qu.ốc gia có t.ỉ l.ệ người không q.ua kh.ỏi vì C.ovid-19 trên tổ.ng s.ố c.a m.ắc cao nhất th.ế gi.ới, rất nhiều trẻ em tại Indonesia đã r.ơi vào cả.nh m.ồ c.ôi.

Th.eo Worldometers, tí.nh đến 19h ngày 21/7 (g.iờ đ.ịa phư.ơng), Indonesia đã có 2.983.830 c.a n.hiễm C.ovid-19. Trong đó, s.ố người không qu.a kh.ỏi lên đế.n 77.583 tr.ường hợ.p. T.ỉ l.ệ người r.a đi vì C.ovid-19 trên tổ.ng s.ố c.a m.ắc ở đất nước này thậ.m c.hí còn c.ao hơ.n c.ả Ấn Độ và đ.ứng đ.ầu th.ế gi.ới hiệ.n tạ.i.

Rất nhiều gia đình đã m.ất đ.i người thâ.n và trẻ em, có th.ể nói là phải chịu ản.h hư.ởng n.ặng n.ề nhất. Một trong s.ố đó là ho.àn cả.nh của cô gái Arum, 18 tu.ổi, s.ống ở tỉnh Bekasi, miền Tây Java, Indonesia.


Indonesia hi.ện đang là tâ.m dị.ch của Đông Nam Á. (Ảnh: Reuters)

Theo VOV, chỉ trong v.òng 1 thán.g, Arum cùng 3 người em đã tr.ở thàn.h trẻ m.ồ c.ôi khi lầ.n lượ.t cả bố và mẹ đ.ều qu.a đ.ời vì C.ovid-19. Arum chính là người đã tậ.n m.ắt ch.ứng k.iến c.ảnh tượ.ng mẹ mình b.ị b.uộc t.ay và.o giường bệ.nh để bà không t.ự r.út má.y th.ở r.a. Còn bố cô sa.u khi nhiễ.m Covid-19 cũng làm cho b.ệnh l.í n.ền ngh.iêm trọn.g hơn và không q.ua kh.ỏi.

Bố mẹ không cò.n, g.ánh nặ.ng k.inh t.ế, ch.ăm l.o cho các em đ.ổ d.ồn lên v.ai cô gái mới 18 tu.ổi. Đ.ể có tiề.n cho 3 em ăn học và chă.m só.c nhà cửa, Arum đã phải t.ừ b.ỏ g.iấc m.ơ làm si.nh vi.ên đ.ại học để đi kiế.m t.iền.


Bá.c s.ĩ a.n ủ.i 1 cô bé ở tỉnh Banten m.ất m.ẹ do C.ovid-19. (Ảnh: Kompas)

Arum ch.ỉ là 1 trong s.ố rất nhiều trẻ em khác tại Indonesia r.ơi vào cả.nh m.ồ cô.i cha mẹ vì dị.ch C.ovid-19. Hi.ện chưa có con s.ố th.ống k.ê chính x.ác tuy nhiên Ủ.y b.an B.ảo v.ệ trẻ em nước này ư.ớc tí.nh, con s.ố có th.ể lên đến hàn.g nghì.n do t.ỉ l.ệ bệ.nh n.hân Covid-19 không q.ua kh.ỏi là rất cao.

Bấm vào đây để ủng hộ

Ủ.y ba.n B.ảo v.ệ trẻ em Indonesia đang ki.ến ng.hị chí.nh ph.ủ q.uan tâ.m đến những đứa trẻ m.ồ c.ôi và đưa ra s.ự giú.p đ.ỡ kị.p th.ời. Trong đó, cần có 1 c.ổng d.ữ li.ệu để c.ập n.hật s.ố trẻ chưa đế.n tuổ.i v.ị thà.nh niên m.ất đ.i bố mẹ trong thờ.i gia.n dị.ch b.ệnh bù.ng p.hát.


T.ỉ l.ệ b.ệnh nhâ.n C.ovid-19 không qu.a kh.ỏi ở Indonesia đang tă.ng cao. (Ảnh: Dailyme)

Bà Siti Aminah Tardi, Thà.nh v.iên Ủ.y b.an Q.uốc g.ia về P.hụ n.ữ cho r.ằng cầ.n phải c.ung cấ.p dị.ch v.ụ tâ.m l.í cho những đứa trẻ đ.ột ng.ột m.ất đ.i bố mẹ vì C.ovid-19. Bà đ.ặc b.iệt q.uan tâ.m đến những đ.ối tượ.ng là bé gái hoặc trẻ khu.yết tậ.t như Arum b.ởi phải l.o toa.n cho gia đình mà t.ừ b.ỏ gi.áo dụ.c.

Bên cạnh đó, bà Siti cũng lư.u ý về tì.nh trạ.ng những đứa trẻ b.ị b.ỏ lại đi lấ.y chồng sớ.m để đá.p ứ.ng n.hu cầ.u gia đình. Thi.ếu đi s.ự chă.m só.c của cha mẹ cũng sẽ d.ẫn đến nhiều m.ối ng.uy đến t.ừ x.ã h.ội khác đ.ối với trẻ em m.ồ c.ôi.


Trẻ em m.ất đ.i bố, mẹ tại Indonesia lúc này đa.ng r.ất c.ần được h.ỗ tr.ợ. (Ảnh: ABC News)

Ủ.y b.an Q.uốc g.ia về P.hụ n.ữ Indonesia đ.ề x.uất chí.nh p.hủ gi.áo dụ.c cho cộn.g đồn.g về vi.ệc chuẩn b.ị giả.m thi.ểu r.ủi r.o cho các gia đình. Khi người bố hoặc người mẹ m.ắc C.ovid-19 và t.ự cá.ch l.y, họ c.ần phải bà.n bạ.c với các thà.nh viê.n trong gia đình càn.g s.ớm cà.ng tốt về người ti.ếp the.o sẽ c.hăm só.c và n.uôi dạ.y con c.ái của họ nếu đi.ều tồ.i t.ệ nhất x.ảy r.a.

Với tì.nh hìn.h dị.ch bệ.nh ph.ức tạ.p hi.ện nay tại Indonesia, nếu s.ố c.a không q.ua kh.ỏi tiế.p t.ục g.ia tă.ng thì sẽ càng có thêm nhiều trẻ em m.ất đ.i người thân. D.o đó, cà.ng sớm có b.iện ph.áp h.ỗ tr.ợ sẽ nhanh gi.úp những đứa trẻ này ổ.n địn.h được cu.ộc số.ng.

Th.eo T.hể Th.ao & Văn Hó.a

Bấm vào đây để ủng hộ