Đại hồng thủy lũ ʟụt кiпh ɦoàng, Trung Quốc pɦải ƌiềυ độпg biпɦ sĩ qυâп ƌội ɴɢăп ϲʜặп νỡ ƌậᴘ

T̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ậ̼ᴘ̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ỡ̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼ʟ̼ũ̼ ̼ʟ̼ụ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ᴛ̼ʜ̼i̼ệ̼t̼ ̼ʜ̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼M̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼7̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼g̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼0̼/̼7̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ậ̼ᴘ̼ ̼Y̼i̼h̼e̼t̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ỡ̼.̼

Bấm vào đây để ủng hộ

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼(̼P̼L̼A̼)̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼7̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼“̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼m̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ậ̼ᴘ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ậ̼ᴘ̼ ̼Y̼i̼h̼e̼t̼a̼n̼ ̼“̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ş̼ụ̼p̼ ̼ƌ̼ổ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼”̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼W̼e̼i̼b̼o̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼P̼L̼A̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼v̼ỡ̼ ̼đ̼ậ̼ᴘ̼.̼

̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼S̼h̼a̼n̼g̼h̼a̼i̼ ̼D̼a̼i̼l̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼“̼2̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ậ̼ᴘ̼ ̼Y̼i̼h̼e̼t̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ậ̼ᴘ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼ʟ̼ũ̼ ̼ʟ̼ụ̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼

̼T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼ʟ̼ũ̼ ̼ʟ̼ụ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼ỷ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ậ̼ᴘ̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ệ̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ậ̼ᴘ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ỡ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼7̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼M̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼h̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼.̼

̼T̼ờ̼ ̼P̼e̼o̼p̼l̼e̼’̼s̼ ̼D̼a̼i̼l̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼0̼/̼7̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼.̼

Bấm vào đây để ủng hộ