Đ.i.ều tr.a v.ụ ngh.i c.ụ bà m.ấ.t t.í.ch hơn 1 n.ă.m, ph.á.t h.i.ện th.i th.ể trên m.á.i nhà ở Sài Gòn

Ngày 9/8, trên m.ạ.ng x.ã h.ộ.i x.u.ất h.i.ện đ.o.ạn clip gh.i l.ạ.i c.ả.nh người dân ph.á.t h.i.ện b.ộ x.ư.ơ.ng người trên m.á.i nhà. Trong đ.o.ạn c.lip, b.ê.n c.ạ.nh th.i th.ể có một đ.ô.i d.é.p, 2 ch.a.i nh.ự.a ng.hi là th.u.ốc tr.ừ s.â.u.

Qu.a tì.m h.i.ểu của chúng tôi, s.ự v.i.ệc x.ả.y r.a tại x.ã V.ĩ.nh Lộc A, huyện B.ì.nh Ch.á.nh, TP HCM.


H.i.ện t.r.ư.ờng v.ụ v.i.ệc.

N.ạ.n nh.â.n được cho là c.ụ bà đã m.ấ.t t.í.ch h.ơ.n một n.ă.m trước. Trong qu.á tr.ì.nh s.ử.a ch.ữ.a m.á.i nhà, người cháu ph.á.t h.i.ện s.ự v.i.ệc nên b.á.o c.ô.ng a.n.

Bấm vào đây để ủng hộ

Người này kh.ẳ.ng đ.ị.nh d.ự.a trên đ.ặ.c đ.i.ểm là b.ộ đ.ồ b.à b.a bà m.ặ.c h.ằ.ng ngày c.ù.ng h.à.m r.ă.ng gi.ả của bà.

Đ.i.ều kh.i.ến nhiều người trong gia đình th.ắ.c m.ắ.c và ng.ạ.c nh.i.ên là không biết v.ì s.ao bà l.e.o được lên m.á.i nhà c.ũ.ng như ng.u.yên nh.â.n d.ẫ.n đến s.ự v.i.ệc đ.a.u l.ò.ng này.

L.ã.nh đ.ạ.o C.ô.ng a.n huyện B.ì.nh Ch.á.nh x.á.c nh.ậ.n có s.ự v.i.ệc trên. H.i.ện C.ô.ng a.n huyện v.ẫ.n đang ph.ố.i h.ợ.p với các đ.ơ.n v.ị ng.h.iệp v.ụ đ.i.ều tr.a ng.uy.ên nh.ân, làm r.õ v.ụ v.iệc.

Theo DNVTT

Bấm vào đây để ủng hộ