B.ắ.t được ngh.i ph.ạ.m trong v.ụ người V.iệt b.ị s.á.t h.ạ.i ở O.saka

C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼8̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼O̼s̼a̼k̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼D̼o̼t̼o̼n̼b̼o̼r̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼à̼y̼.̼

N̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼/̼8̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼.̼


Lųc lượňg chức năng кʜάм пɡհіệм հіệɴ trườпɡL̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼

Bấm vào đây để ủng hộ

T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ọ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

Đ̼ê̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼8̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼l̼ư̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼k̼h̼á̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼.̼T̼.̼A̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼9̼/̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼C̼6̼7̼9̼8̼2̼0̼5̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼T̼.̼A̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼.̼T̼.̼A̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼T̼.̼T̼.̼A̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼’̼E̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ề̼’̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

nguồn: https://tiin.vn/chuyen-muc/song/nong-canh-sat-nhat-da-bat-duoc-nghi-pham-vu-nam-thanh-nien-viet-bi-dim-chet-duoi-song.html

Bấm vào đây để ủng hộ