Bé gái qu.a đ.ờ.i t.ừ t.ầ.ng 12 ở Linh Đàm ở cùng bố d.ư.ợng và mẹ đ.ẻ

Bé gái r.ơ.i t.ừ t.ầ.ng 12 tòa nhà HH4C Linh Đàm qu.a đ.ờ.i, ở cùng bố d.ư.ợng và mẹ đ.ẻ. Ph.át hi.ện nhiều đi.ểm ngh.i v.ấ.n bố đ.ẻ nhờ l.ự.c lư.ợng ch.ứ.c nă.n.g đi.ều tr.a làm r.õ v.ụ v.i.ệc.

Vào kho.ảng 23h30 ph.ú.t ngày 03/08, trên m.ạ.ng x.ã h.ộ.i, c.ư d.â.n của tòa nhà HH4C Linh Đàm đã ph.á.t đi hình ảnh một cháu b.é n.ằ.m b.ấ.t đ.ộ.ng dưới n.ề.n g.ạ.ch.


Chung c.ư nơi x.ả.y r.a v.ụ việc

Qua qu.á tr.ì.nh kh.á.m nghi.ệm h.i.ện trư.ờng, lự.c lư.ợng ch.ứ.c nă.ng đã đ.ư.a th.i th.ể cháu bé x.ấ.u s.ố r.ơ.i t.ừ t.ầ.ng 12 của t.òa nhà HH4C Linh Đàm về nh.à x.á.c B.ệ.nh v.i.ệ.n Th.a.nh Nh.à.n.!


Khoảng 1 g.iờ sá.ng ngày 04/08, th.i th.ể cháu bé x.ấ.u s.ố được đưa k.hỏ.i t.ò.a ch.u.ng c.ư

C.ô.ng a.n phường Hoàng L.i.ệt đang ph.ố.i h.ợ.p cùng C.ô.ng a.n quận H.o.àng Mai đang vào cu.ộc đi.ều tr.a và làm rõ s.ự việc trên.

Được biết, cháu bé gặ.p t.a.i n.ạ.n là n.ữ gi.ớ.i (si.n.h năm 2009, ở t.ầ.ng 12 tòa nhà HH4C Linh Đàm, phường Hoàng L.i.ệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Cháu bé được x.á.c đ.ị.nh là r.ơ.i t.ừ kh.u v.ự.c ô tho.áng cửa s.ổ nhà vệ s.i.nh xu.ố.ng kh.u v.ự.c gi.ế.ng tr.ờ.i t.ầ.ng 3 nằm giữ.a hai tòa nhà HH4C và HH4B.

Bấm vào đây để ủng hộ

Người th.â.n không biết s.ự v.iệ.c cho đến khi c.ô.ng a.n cho xe.m ả.nh cháu bé
Th.ời đi.ểm x.ả.y r.a v.ụ vi.ệc đ.a.u l.ò.ng trên, người th.â.n cháu bé ở ph.ò.ng k.ế bên nên không biết v.ụ vi.ệ.c. Khi được l.ự.c lư.ợ.ng ch.ứ.c n.ă.ng đư.a hì.nh ả.nh, người mẹ n.hậ.n ra con gái g.à.o kh.ó.c th.ả.m th.i.ế.t.


Rất đ.ô.ng người th.â.n có m.ặ.t tại tòa chung c.ư b.à.ng h.o.à.ng trước s.ự việc

Chị G. (người nhà cháu bé) cho biết, cháu bé h.i.ện đang s.ố.ng cùng mẹ và bố dư.ợng. Mọi người ph.á.t hi.ện cháu bé để lại th.ư vào th.ờ.i đi.ểm ph.á.t h.i.ện s.ự việc đ.a.u l.ò.ng này.

“Tôi lên đến nhà cháu thì mọi người b.ả.o cháu có đ.ể lại b.ứ.c th.ư. H.i.ện tôi chưa được xe.m b.ứ.c th.ư đó để x.á.c nh.ậ.n đó có phải là ch.ữ cháu v.i.ết hay không. Tôi vào nhà v.ệ s.i.nh qu.a.n s..át thì thấ.y kh.o.ả.ng cá.ch lên đ.ế.n ô cử.a s.ổ r.ấ.t cao và c.ử.a hở không lớn”, chị G. cho biết.

Phá.t hi.ện nhiều ngh.i vấ.n, b.ố đ.ẻ đ.ồ.ng ý kh.á.m nghi.ệm ph.á.p y
Cũng theo lời chị G., sau khi làm việc tại nhà cháu bé cũng như qu.a.n s.á.t hình ảnh h.i.ệ.n trư.ờng x.á.c nh.ậ.n có nhiều đi.ểm ngh.i v.ấ.n, vì vậy bố đ.ẻ cháu bé đã đ.ồ.ng ý và nhở c.ơ qu.a.n ph.á.p y vào cuộc kh.á.m ngh.i.ệ.m đi.ều tr.a r.õ ng.u.yên nh.â.n của s.ự việc.


Di chuy.ển th.i th.ể bé gái lên xe


Người th.â.n bé gái đi cùng trên xe tới b.ệ.nh v.i.ện Th.a.nh Nh.à.n

Theo Webtintuc

Bấm vào đây để ủng hộ