B.ắ.t được các đ.ố.i t.ư.ợng trong v.ụ c.u.ỗm xe m.á.y của cô l.a.o c.ô.ng

Ch.ỉ sau 2 ngày kh.ẩ.n tr.ư.ơng tr.u.y v.ế.t, l.ự.c l.ư.ợng ch.ứ.c n.ă.ng đã t.ó.m g.ọ.n các đ.ố.i t.ư.ợng c.u.ỗm xe của nữ c.ô.ng nhân v.ệ s.i.nh m.ô.i tr.ư.ờng.

Ngày 5/8, theo b.á.o A.n n.i.nh Th.ủ đ.ô, C.ô.ng a.n Thành phố Hà Nội cho biết, Gi.á.m đ.ố.c C.ô.ng a.n Th.à.nh ph.ố đã ch.ỉ đ.ạ.o Ph.ò.ng C.ả.nh s.á.t H.ì.nh s.ự ph.ố.i h.ợ.p với C.ô.ng a.n qu.ậ.n N.a.m T.ừ L.i.êm kh.ẩ.n tr.ư.ơng đ.i.ều tr.a v.ụ á.n l.i.ên qu.a.n đến nữ c.ô.ng nhân v.ệ s.i.nh m.ô.i tr.ư.ờng b.ị c.u.ỗm x.e ngày 3/8.


Nh.ó.m đ.ố.i t.ư.ợng t.i.ếp c.ậ.n và l.ấ.y đi t.à.i s.ả.n của chị T ngày 3/8. (Ả.nh: Ch.ụ.p m.à.n h.ì.nh)

Sau hơn 2 ngày k.h.ẩ.n tr.ư.ơng đ.ấ.u tr.a.nh, C.ô.ng a.n qu.ậ.n N.a.m T.ừ L.i.êm ph.ố.i h.ợ.p cùng ph.ò.ng C.ả.nh s.á.t h.ì.nh s.ự và các đ.ơ.n v.ị ch.ứ.c n.ă.ng đã tì.m th.ấ.y ch.i.ếc xe của chị T., đ.ồ.ng th.ờ.i b.ắ.t gi.ữ được những đ.ố.i t.ư.ợng l.i.ên qu.a.n đến v.ụ v.i.ệc này.


Chị T. b.ấ.t l.ự.c tr.ư.ớc s.ự l.i.ều l.ĩ.nh của 4 đ.ố.i t.ư.ợng. (Ả.nh: Ch.ụ.p m.à.n h.ì.nh)

C.ụ th.ể, 4 đ.ố.i t.ư.ợ.ng th.ự.c h.i.ện h.à.nh v.i c.u.ỗm t.à.i s.ả.n b.a.o g.ồ.m: B.Q.D (SN 2003) h.ộ kh.ẩ.u th.ư.ờng tr.ú tại quận Hoàng Mai (Hà Nội); T.M.H (SN 2002) h.ộ kh.ẩ.u th.ư.ờng tr.ú tại qu.ậ.n Th.a.nh Xuân (Hà Nội); L.M.K (SN 2002) tr.ú tại qu.ậ.n Hai Bà Tr.ư.ng (Hà Nội) và T.T.B (SN 2003) tr.ú tại L.o.ng B.i.ên (Hà Nội). Được biết, theo tr.a.ng A.n n.i.nh Th.ủ đ.ô, đ.ố.i t.ư.ợng c.ầ.m đ.ầ.u là L.M.K.


Đ.ố.i t.ư.ợng K. và B. (Ả.nh: A.n n.i.nh Th.ủ đ.ô)

Tr.ư.ớc đó, như đã đ.ư.a t.in, v.à.o ngày 3/8, chị L.T.T – h.i.ện đ.a.ng là nh.â.n viên của C.ô.ng t.y TNHH một th.à.nh viên M.ô.i t.r.ư.ờng đ.ô th.ị Hà Nội, đ.a.ng th.u g.o.m r.á.c tại đường Đ.ạ.i M.ỗ. D.o xe r.á.c n.ặ.ng nên chị T. đã đ.ỗ xe m.á.y c.á nhân ở đ.ị.a đ.i.ểm b.ằ.ng ph.ẳ.ng rồi qu.a.y lại g.o.m r.á.c về đ.i.ểm t.ậ.p k.ế.t. Tuy nhiên, lúc đang d.i ch.u.yển t.ừ h.ư.ớng ng.ã ba B.i.ển S.ắ.t ra h.ư.ớng quận Hà Đ.ô.ng, chị đã bị 4 đ.ố.i t.ư.ợng t.i.ếp c.ậ.n và l.ấ.y đi xe m.á.y.

Bấm vào đây để ủng hộ


Hai đ.ố.i t.ư.ợng D. và H. (Ả.nh: A.n n.i.nh Th.ủ đ.ô)​

B.ấ.t l.ự.c khi b.ị kh.ố.ng ch.ế, chị T. g.à.o kh.ó.c ch.ứ.ng k.i.ến c.ả.nh nh.ó.m đ.ố.i t.ư.ợng r.ờ.i đi. Đ.o.ạn c.lip về v.ụ việc được ch.i.a sẻ đã nh.a.nh ch.ó.ng th.u h.ú.t s.ự ch.ú ý của c.ộ.ng đ.ồ.ng m.ạ.ng. Theo đó, nhiều người không kh.ỏ.i ph.ẫ.n n.ộ trước h.à.nh v.i của nhóm đ.ố.i t.ư.ợng trẻ nhưng l.i.ều l.ĩ.nh này.

– “Mới s.i.nh n.ă.m 2k2, 2k3 mà d.á.m làm những việc như v.ậ.y. Thật s.ự qu.á đ.á.ng s.ợ.”

– “H.o.an h.ô l.ự.c l.ư.ợng ch.ứ.c n.ă.ng nh.é, qu.á nhanh và quá u.y t.í.n. Làm như n.à.y bà c.o.n c.ự.c k.ì y.ê.n t.â.m luôn.”

– “T.ó.m g.ọ.n được là m.ừ.ng l.ắ.m rồi. H.i v.ọ.ng chị T. s.ẽ s.ớ.m v.ữ.ng l.ò.ng để đ.ó.ng g.ó.p vào c.ô.ng c.u.ộ.c x.a.nh s.ạ.ch đ.ẹp cho m.ô.i tr.ư.ờng.”

Tr.ư.ớc h.à.nh v.i của nhóm đ.ố.i t.ư.ợng trên, ngoài việc ph.ẫ.n n.ộ, mỗi người cũng c.ầ.n phải ch.u.ẩn b.ị cho mình k.i.ến th.ứ.c t.ự b.ả.o v.ệ b.ả.n th.â.n. H.i v.ọ.ng rằng, chị T. s.ẽ luôn có nhiều s.ứ.c kh.ỏe. để t.i.ếp t.ụ.c đ.ó.ng g.ó.p cho x.ã h.ộ.i.

Theo TT&VH

Bấm vào đây để ủng hộ