B.á.o Nh.ậ.t c.ô.ng b.ố ng.u.yên nh.ân t.ử v.o.ng của n.ạ.n nh.â.n người V.i.ệt bị s.á.t h.ạ.i ở Osaka, t.i.ết l.ộ quần áo ngh.i ph.ạ.m dí.nh m.á.u

H.ã.n.g tin Fuji (FNN – N.hậ.t B.ả.n) ngày 4/8 đã đ.ư.a ti.n về ngu.y.ên nh.â.n t.ử v.o.ng của nam thanh niên người V.i.ệt b.ị đ.á.nh đ.ậ.p và d.ì.m x.u.ống k.ê.nh Dotonbori ở Minami, Osaka hôm 2/8.

D.ẫ.n ng.u.ồn b.á.o c.á.o gi.á.m đ.ị.nh ph.á.p y của c.ả.n.h sá.t đ.ề ngày 3/8, FNN cho biết c.ả.nh s.á.t ph.á.t h.i.ện th.ấy có v.ế.t b.ầ.m t.í.m trên đ.ầ.u và c.ổ n.ạ.n nhân. Phí.a c.ả.nh s.á.t Nh.ậ.t B.ả.n x.á.c đ.ị.nh ng.u.y.ên nhân t.ử v.o.ng là ng.ạ.t th.ở d.o đ.u.ố.i nư.ớc.

Theo c.ả.nh s.á.t và nh.â.n ch.ứ.ng tại h.i.ện trư.ờng, trước khi v.ụ việc x.ả.y ra, một s.ố người n.ư.ớc ng.o.ài trong đó có n.ạ.n nh.â.n đã cù.ng nhau u.ố.ng b.i.a. Ngh.i ph.ạ.m được cho là s.a.y x.ỉ.n và b.ỏ tr.ố.n trong t.ì.n.h tr.ạ.ng áo qu.ầ.n d.í.nh m.á.u.

Bấm vào đây để ủng hộ

FNN cho hay, c.ả.nh s.á.t h.i.ện đa.ng đ.i.ều tr.a và tr.u.y b.ắt ngh.i ph.ạ.m vì t.ì.nh ng.h.i gi.ế.t người.

Trước đó, chiều 3/8, T.ổ.ng l.ã.nh s.ự q.u.á.n V.i.ệt Na.m tại Osaka đã x.á.c đị.nh d.a.nh tí.nh người x.ấ.u s.ố. N.ạ.n nh.â.n là T.T.A, c.ô.n.g dân Vi.ệt N.a.m. Em đã bị đ.á.nh đ.ậ.p và đ.ạ.p x.u.ố.ng dòng nư.ớc t.ừ kh.u v.ự.c đi b.ộ v.e.n k.ê.nh Dotonbori d.ư.ới ch.â.n c.ầ.u Ebisu t.ố.i 2/8. Đ.ộ.i c.ứ.u h.ộ đã đ.ư.a n.ạ.n nh.â.n đi c.ấ.p c.ứ.u nhưng em kh.ô.ng qu.a kh.ỏ.i.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Bấm vào đây để ủng hộ